top of page

כריתה של חוליות

כריתת גידולים בעמוד השדרה – כריתה מלאה של החוליה.

ניתוחים המבוצעים במקרים בהם הגידול לוחץ על חוט השדרה, יצירה של חוסר יציבות בחוליות או במקרה של גידול בודד שאין אנו רוצים שיתפשט בגוף. מבצעים כריתה מלאה של החוליה הכוללת את הגידול. במקום החוליה משתילים כלוב ייעודי המחליף את החוליה שנכרתהצפי אשפוז 3-5 ימים.

bottom of page